SIGN IN

Jibinc Help

Delivery

Standard UK delivery is £5.95.

We aim to despatch items that are in stock as soon as we receive your order. Please allow 2-7 working days for delivery. Made to order items will take longer. Please see individual products for details.

Some products will be despatched directly from the maker on Ji-binc and Jac-do’s behalf.

Overseas and non-mainland UK postage is charged at cost. Please contact us on +44 (0)1545 570191 or e-mail enquiries@ji-binc.com for a quote and confirmation if the item can be mailed.

Returns

We hope you’ll love your products as much as we do. However, in the rare event that you don’t, you may return the items to us, or to the maker where applicable, within 7 working days for a full refund or replacement.

All items must be unused in its original packaging. Make sure all parcels are sealed and well protected and that you have included details of the order and the reason for the return. It is your responsibility to arrange and pay for the return of the products to us and we strongly recommend that you obtain proof of posting as we cannot take responsibility for returns lost or damaged in transit.

If your goods are damaged, faulty or incorrect, please notify us within 24 hours of their receipt by either phone or e-mail and we will endeavour to replace them.

The goods must be returned to us together with the original packaging within 7 days of receipt.

Postage and packing costs are not refundable unless the goods are faulty or incorrect.

Due to the nature of personalised goods, we are unable to offer refunds on these items. If the personalisation is incorrect due to our error, or if the goods are faulty, we will offer a full refund or replace the item at no further cost.

For reasons of hygiene we are unable to refund or exchange pierced earrings or underwear.

Privacy

We know how irritating it is if companies pass on your details to other businesses who then send you unsolicited emails and junk mail, so we don't do this. The information you provide will ensure that we can fulfill your order quickly and accurately, and we would like to reassure you that this information will not be made available to any other mailing list. We will mail you up to date newsletters about our products from time to time, although if you prefer not to receive this, you can tick the option box on the order form. If you have any concerns over privacy then please do not hesitate to email us.

Security

We realise you may have concerns about ordering over the internet with your credit card or debit card. However, we want to reassure you that you don’t have to worry about your card details getting into the wrong hands. We have a secure server that encrypts all your personal information so that it cannot be read as it travels over the Internet.

Help Jibinc

Cludiant

Cludiant Safonol yn y DU yw £5.95

Anelwn i ddanfon y nwyddau sydd mewn stoc cyn gynted ag y byddwn yn derbyn eich archeb. Bydd angen gadael 2-7 diwrnod gwaith i’r nwyddau eich cyrraedd. Gweler eitemau unigol am fanylion.

Caiff rhai nwyddau eu danfon yn uniongyrchol gan y gwneuthurwr ar ran Ji-binc neu Jac-do.

Dychwelyd Nwyddau

Rydym yn gobeithio y byddwch wrth eich bodd gyda’ch nwyddau. Os  am ryw reswm na fyddwch yn hapus  cewch ddychwelyd y nwyddau i ni, neu’r gwneuthurwr lle bo hynny’n berthnasol, o fewn 7 diwrnod gwaith er mwyn ei gyfnewid neu am ad-daliad llawn.

Rhaid i bod eitem fod heb ei ddefnyddio ac yn ei becyn gwreiddiol. Sicrhewch fod pob parsel wedi ei selio ac wedi ei amddiffyn yn dda a’ch bod wedi cynnwys manylion yr archeb a’r rheswm am ei ddychwelyd. Eich cyfrifoldeb chi yw trefnu talu am ddychwelyd yr eitem ac rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cael prawf postio gan na allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw nwyddau sy’n cael eu dychwelyd a fydd wedi  eu niweidio neu fynd ar goll ar y daith.

Os fydd eich nwyddau wedi eu niweidio, â nam arnynt neu yn anghywir, rhowch wybod i ni o fewn 24 awr o’u derbyn naill ai drwy ffonio neu drwy ddanfon e-bost ac fe wnawn ein gorau i’w cyfnewid.

Rhaid i’r nwyddau gael eu dychwelyd i ni gyda’r pecyn gwreiddiol o fewn 7 diwrnod o’u derbyn.

Ni ad-delir costau postio a phecynnu oni bai bod y nwyddau â nam arnynt neu yn anghywir.

Oherwydd natur nwyddau wedi eu gwneud yn bersonol i chi, ni allwn gynnig ad-daliad am y nwyddau hyn. Os yw’ r manylion personol yn anghywir oherwydd camgymeriad o’n hochr ni, neu os yw’r nwyddau â nam arnynt, byddwn yn cynnig ad-daliad llawn neu’n cyfnewid yr eitemau  heb unrhyw gost ychwanegol.

Oherwydd rhesymau hylendid ni allwn gyfnewid clust dlysau na dillad isaf.

Cyfrinachedd

Rydym yn gwybod pa mor annymunol yw e os bydd cwmnïau yn pasio eich gwybodaeth ymlaen i gwmnïau eraill sydd wedyn yn anfon e-byst na ofynnwyd amdanynt atoch ac e-byst llawn sothach, felly nid ydym yn gwneud hyn. Bydd y wybodaeth rydych yn darparu yn sicrhau y gallwn wireddu eich archeb yn gyflym ac yn gywir, a hoffwn eich sicrhau na fydd y wybodaeth yn cael ei wneud yn wybyddus i unrhyw restr bostio arall. Byddwn yn e-bostio’r newyddlen ddiweddaraf atoch am ein nwyddau o dro i dro, ond os fyddai’n well gennych beidio derbyn hwn dywedwch wrthym drwy dicio’r blwch  ar y ffurflen archeb. Os oes gennych unrhyw ofidiau am gyfrinachedd cofiwch ein e-bostio heb oedi.

Diogelwch

Rydym yn sylweddoli  bod gennych ofidiau am archebu dros y wê gyda’ch cerdyn credyd neu ddebyd. Rydym am eich sicrhau nad oes angen i chi boeni  am fanylion eich cerdyn yn syrthio i’r dwylo anghywir. Mae gennym syrfer diogel sy’n encryptio eich manylion personol  fel nad yw’n bosib eu darllen wrth iddynt deithio dros y Rhyngrhwyd.

Copyright 2003-2017 Ji-binc. / powered by LOIS Systems